Daviad 發達集團董事長

很懶,什麼都沒有留下...

Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-14 18:14  •  股海煉金   閱讀1857
2/14八大公股行庫買賣金額  •  評論(19)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-13 18:34  •  股海煉金   閱讀1610
2/13八大公股行庫買賣金額  •  評論(16)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-10 18:57  •  股海煉金   閱讀1838
2/10八大公股行庫買賣金額  •  評論(14)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-09 18:31  •  股海煉金   閱讀2345
2/9八大公股行庫買賣金額  •  評論(17)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-08 18:18  •  股海煉金   閱讀1833
2/8八大公股行庫買賣金額  •  評論(12)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-07 18:01  •  股海煉金   閱讀1170
2/7八大公股行庫買賣金額  •  評論(12)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-06 18:26  •  股海煉金   閱讀2187
2/6八大公股行庫買賣金額  •  評論(18)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-04 18:43  •  股海煉金   閱讀1827
2/4八大公股行庫買賣金額  •  評論(12)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-03 18:53  •  股海煉金   閱讀1890
2/3八大公股行庫買賣金額  •  評論(11)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-02 18:40  •  股海煉金   閱讀2625
2/2八大公股行庫買賣金額  •  評論(18)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-02-01 18:25  •  股海煉金   閱讀2042
2/1八大公股行庫買賣金額...  •  評論(15)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-31 20:33  •  股海煉金   閱讀2008
1/31八大公股行庫買賣金額...  •  評論(16)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-30 18:34  •  股海煉金   閱讀2432
1/30八大公股行庫買賣金額..  •  評論(21)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-18 18:34  •  股海煉金   閱讀1940
1/18八大公股行庫買賣金額  •  評論(31)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-17 18:31  •  股海煉金   閱讀2340
1/17八大公股行庫買賣金額  •  評論(28)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-16 18:16  •  股海煉金   閱讀1955
1/16八大公股行庫買賣金額  •  評論(21)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-13 20:05  •  股海煉金   閱讀2067
1/13八大公股行庫買賣金額..  •  評論(18)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-12 19:58  •  股海煉金   閱讀2456
1/12八大公股行庫買賣金額  •  評論(15)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-11 17:35  •  股海煉金   閱讀2278
1/11八大公股行庫買賣金額  •  評論(16)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-10 19:40  •  股海煉金   閱讀2241
1/10八大公股行庫買賣金額  •  評論(18)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-09 17:54  •  股海煉金   閱讀2219
1/9八大公股行庫買賣金額  •  評論(21)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-06 20:55  •  股海煉金   閱讀2262
1/6八大公股行庫買賣金額  •  評論(19)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-05 18:49  •  股海煉金   閱讀2469
1/5八大公股行庫買賣金額  •  評論(22)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-04 19:00  •  股海煉金   閱讀1670
1/4八大公股行庫買賣金額  •  評論(10)  讚(0)  打賞(0)
Daviad發達集團董事長  •  發佈於 2012-01-03 19:01  •  股海煉金   閱讀2513
1/3八大公股行庫買賣金額  •  評論(19)  讚(0)  打賞(0)